Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. DEFINICJE

Użytkownik, Klient- każda osoba, korzystająca a jakikolwiek sposób ze strony www.kristpro.pl oraz modeli dostępnych na stronie www.kristpro.pl

Konsument – Klient dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca, Sprzedawca– – Kristpro, Krzysztof Filiński z siedzibą w Warszawie, ul. Natolińska 3/104, 00-562, NIP: 526-257-47-56.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sklepu internetowego

Sklep – internetowy działający pod adresem www.kristpro.pl/sklep/

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy  stanowi własność Kristpro Krzysztof Filiński z siedzibą w Warszawie, ul. Natolińska 3/104, 00-562, NIP: 526-257-47-56.

2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności:

– prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta,
– zasady składania zamówień, zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących usług  oferowanych przez Sprzedawcę, w ramach Portalu,
– zasady postępowania reklamacyjnego.

2.3. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone w zakresie mającym umożliwić Klientom zakup Modeli za pośrednictwem Sklepu.

2.4. Przed dokonaniem zamówienia Usługi regulamin w aktualnej wersji jest każdorazowo udostępniany Klientowi. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod stroną www.kristpro.pl z możliwością jego pobrania, zarchiwizowania, pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu.

2.5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Użytkowników korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustaw są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tych ustaw.

2.6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Portalu.

 

 1. PROCEDURA Zamawiania usług oraz ZAWARCIA UMOWY KUPNA/-SPRZEDAŻY

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.kristpro.pl

3.2. Przez Sklep internetowy Użytkownik może zawrzeć umowy kupna/sprzedaży Modeli.

3.3.  Aktualna cena modeli zawarta jest na stronie www.kristpro/sklep/

3.4. Niezbędnym i obligatoryjnym elementem procedury zakupu modelu jest zapoznanie się przez Klienta Regulaminem i jego akceptacja. Wymóg ten zostaje spełniony w przypadku zaznaczenia przez Klienta odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia. W razie braku akceptacji niniejszego Regulaminu – w toku opisanej powyżej procedury składania zamówienia – Klient nie ma możliwości  nabycia Usługi za pośrednictwem Sklepu. W tym przypadku nabycie Usługi wymaga ewentualnego uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

3.5. Użytkownik posiada możliwość zawarcia za pośrednictwem Portalu umowy zakupu/-sprzedaży modeli na odległość.

3.5. Zawarcie umowy zakupu/-sprzedaży  polega na wyborze na wyborze modelu prezentowanego w Portalu  za pomocą odpowiednich Narzędzi dostępnych dla Użytkownika Konta użytkownika, a następnie złożenia zamówienia i wyboru formy płatności.

3.6. Kwota transakcji  jest wpłacana na konto firmowe „Kristpro”, bądz za pośrednictwem „przelewy24”, lub przez konto „paypal”. Usługodawca natychmiast po potwierdzeniu dokonania transakcji i jej opłaceniu informuje o tym fakcie Użytkowników będących stronami transakcji. Z tą chwilą uważa się, że umowa sprzedaży/zakupu za pośrednictwem Portalu została zawarta.

3.7. Usługodawca nie jest bezpośrednią stroną umów zakupu /-sprzedaży Materiałów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy lub Partnerzy  będący stronami transakcji są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

3.8. Niezwłocznie po zakończeniu transakcji Administrator przekazuje Użytkownikowi lub Partnerowi, który dokonał transakcji sprzedaży modelu kwotę stanowiącą cenę transakcji pomniejszoną o prowizje.

3.9. Umowę o świadczenie usług na odległość uważa się zawartą w chwili wyboru produktu oraz akceptacji jego zakupu. Z chwilą zawarcia umowy na skrzynkę e-mailową Kupującego jest wysyłana wiadomość o potwierdzeniu zawarcia umowy wraz z informacjami zawierającym szczegóły zamówienia, wybranym sposobie płatności oraz linkiem do formularza odstąpienia od umowy.

3.10. Klient otrzymuje dostęp do modelu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia o dokonaniu przez Klienta płatności w formie przewidzianej w formularzu zamówienia. W przypadku płatności dokonywanych drogą elektroniczną, obsługiwanych przez dostawcę usługi, firmę Przelewy24.pl, regulamin obsługi Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności w drodze mailowej. Wszelkie płatności, reklamacje i zwroty dostępne są na stronie www.przelewy24.pl/regulamin.

3.11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu z ważnych przyczyn w przypadku:

– zmiany w aktualnych przepisach prawnych, w szczególności w zakresie prawa konsumentów

– zmian technicznych  funkcjonalności Sklepu, w celu ułatwienia Użytkownikom korzystania ze Sklepu;

Wskazane w zdaniu poprzednim modyfikacje nie będą naruszały istotnych elementów Usługi, nie będą powodowały pogarszania jakości Usług, a także nie będą wpływały negatywnie na zakres praw i obowiązków Użytkownika lub Partnera. Przed wprowadzeniem zmian Użytkownik będzie uprzednio komunikowany Użytkownikom w drodze wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną, które zostały podane przy zakładaniu Konta użytkownika, w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem zmian. W razie braku akceptacji zmian Usług konsument ma Prawo odstąpienia od umowy terminie 7 dni od poinformowania przez Usługodawcę. W tym przypadku zmiany wskazane w niniejszym punkcie nie wiążą Użytkownika.

3.12. Jeżeli usługa związana jest z dostarczeniem treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym to ich rozpoczęcie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, następuje za zgodą Klienta będącego konsumentem,

 

 1. CENY I PŁATNOŚĆ

4.1. Ceny Usług są prezentowane na stronach internetowych Portalu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

4.2. Płatność za zamówioną Usługę może być dokonana w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu przelewy24.pl, na zasadach określonych przez dostawcę Usług płatniczych określonych na stronie www.przelewy24.pl/regulamin.

4.3. Klient dokonuje skutecznej zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.

 

 1. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

5.1. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi dochowując należytej staranności i w sposób zgodny z opisem usługi.

5.2. Sprzedawca informuje, iż:

 1. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem Portalu i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów;
 2. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;
 3. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu www.kristpro.pl modeli, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru modeli prezentowanych w Portalu kristpro.pl, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisów, a także uniemożliwiającego korzystanie w całości lub części z Narzędzi lub Usług oferowanych przez Portal lub zewnętrznych dostawców Usług;
 4. mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów.

5.3. Każdemu Użytkownikowi Portalu www.kristpro.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

5.4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@kristpro.pl lub listownie na adres: Kristpro Krzysztof Filiński ul. Natolińska 3/104, 00-562 Warszawa.

5.5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi na reklamacje – o nie więcej niż 14 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Jeżeli rozpatrzenie reklamacji może nastąpić po uzyskaniu dodatkowych  wyjaśnień od Użytkownika – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5.8. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: biuro@kristpro.pl lub listownie na adres: Kristpro Krzysztof Filiński, ul. Natolińska 3/104, 00-562 Warszawa.

6.2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6.4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6.5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługobiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

7.1. W razie nieuznania reklamacji Klienta będącego konsumentem, może skorzystać z dostępnych sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7.2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.

8.2. W razie zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmiana Regulaminu jest dla Klienta wiążąca, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach przed dniem ich obowiązywania i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

8.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

8.4. Załącznikami do umowy są:

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

8.5. Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2018 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia ___________________________.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)